علوم متافیزیک یا علوم ماورای طبیعه چیست؟
       همان طور که از اسم ماورا طبیعه پیداست یعنی امور و علومی که طبیعی نیستند و با عقل بشری قابل تجزیه و تحلیل نیست. هر آنچه که  از نظر مردم عادی غیر باور است ماورای طبیعه است. بنابراین در متافیزیک دو دو تا فقط عدد چهار نیست و می تواند هرعددی باشد. ما وقتی که پا به دنیای متافیزیک می گذاریم در لازمان لامکان پا می گذاریم و به لا تضاد و وحدت می رسیم. در واقع من و تو یکی می شویم و هیچ حصاری بین موجودات هستی وجود ندارد. ما می توانیم با هر موجودی همفاز شویم و با هم ارتباط بگیریم.    
     کلید ورود به دنیای ماورای ماده "خودشناسی" است. تنها از طریق خودشناسی قادریم در لازمان لا مکان قرار گیریم. در این راه نیازمند استادی هستیم که خود در عمل به حقیقت رسیده باشد نه فقط یادآور چند کتاب و رسانه و به طور کل تئوریجات و نظریات محض باشد. بنابراین ابتدا باید به خود شناسی و خود باوری برسیم. ما در مسیر خودشناسی به اعمال زیر دست می یابیم:
 • خودشناسی، خودباوری، کنترل ذهن و ضمیر ناخودآگاه
 • فن بیان، فن قضاوت و اقتدار شخصی
 •  خلسه متعالی و تعالی بخش ( پرواز روح )
 • چاکراها، روشن بینی، آگاهی و کد موفقیت در زندگی
 • کد آرامش روحی و جسمی- هاله بینی شفاف افراد
 • هیپوآنالیز – اسپرتیزم – مراقبه ( مدیتیشن )
 • پرانایاما ( هاله درمانی تمام بیماران )
 • ذکر یا انتقال فکر – ریلکسیشن – تله پاتی
 • کندالینی – فعال کردن مادر درون – کودک درون – استاد درون
 • کالبد اختری – آگاهی در خواب – یوگاندرا
 • خارج شدن از بدن – آگاهی از دور و نزدیک
 • داخل شدن در علم متافیزیک ( اصلا نباید ترسید، چون چیزی جز خودمان نیست )
 •  کاهش اضطراب و ناراحتی ها، تقویت سیستم ایمنی بدن، پاک کردن ناخالصیهای معنوی و پاک سازی درون روحی و جسمی – ایجاد تقویت حس تعادل – احساس امنیت برای سیستم عصبی بخصوص مغز ، کلیه و مثانه
 • فرکانس حوزه ها و بارهای الکتریکی و سایر بارهای مثبت و منفی که دچار آلودگی شده برای ما خستگی ، ناراحتی ، افسردگی های روانی و انواع  بیماری های مختلف ایجاد می نماید که با استفاده از آگاهی های بالا و فرکانس های دریافت شده حوزه ها و بارهای الکتریکی پاک سازی شده و بدن ، روح و حتی محیط از بارهای مغناطیسی و آلودگی و بیماری ها ازبین رفته و به ما انبساط خاطر ، آرامش و ریلکسیشن دست خواهد داد .