یوگا (Yoga)  به معنای پیوستن, وحدت ویگانگی فرد با پروردگار  
   یوگا از واژه سانسكریت به معنای وحدت گرفته شده و یكی از مكاتب مراقبه است كه قدمت 5000  ساله دارد. یوگا مكاتب و روش های زیادی دارد كه در بین آنان هاتایوگا از همه شایعتر است. حركات یوگا (آسانا‌) برخی بسیار ساده و بعضی بسیار پیچیده اند. هر آسانا سه بخش اصلی دارد: یك حركت بدنی، یك كنترل فكری و یك كنترل تنفس.  تمرینات منظم یوگا، بدن را قوی و سالم و انعطاف پذیر می سازد و اعمال درونی بدن را به كنترل انسان در می آورد.     
    یوگا یعنی پیوستن ملحق شدن و یکی شدن به معنای وحدت می باشد و روح فردی به روح مطلق را به ما می آموزد.
      یوگا: دو بخش جسمی و ذهنی را شامل می شود. آیا بهتر نیست که به دنبال لذات نامتناهی تغییرناپذیر و برگزیده باشیم که از هستی غیر متغیری سرچشمه می گیرند. آن هستی مطلق در سکوت، شاهد آرام و بی صدای ذهن شماست و ناظر بر همه اعمال اندیشه و خرد شما می باشد.      با یوگا و حس برتر می توانید به وجود آن هستی مطلق پی ببرید. می توانید دیگران را تحت نفوذ کار مثبت خود قرار دهید.     می توانید شادی و صلح را بر روی میلیون ها انسان در دور و نزدیک سرازیر کنید. می توانید حتی از راه بسیار دور دیگران را به وجد آورید و آن ها روح تازه بدمید. اگر به حد کافی به هوشمندی برسید توانایی ها استعدادها و قدرت اراده شما تا حد اعجاب انگیزی توسعه خواهد یافت.