چاکراها و مراکز انرژی در بدن (Chakra)

   در هاله انسان مراکزی برای ورود و خروج انرژی وجود دارد که چاکرا نامیده می شود. چاکراها محل قرارگیری روح می باشد. چاکرا به معنای چرخ و دایره است. چاكراها به مانند چرخ های پره داری هستند كه ازخودشان تشعشع و انرژی بیرون میدهند. چاكراها ارتعاشات جهان هستی را جذب كرده وآنها را در تمام بدن ، نادیها ،توزیع می كنند. شکل چاکرا به صورت قیفی بزرگ در حال چرخش است، که ابتدای آن به سمت بدن می باشد. تعداد این نقاط ( چاکراها ) در هاله انسان بسیار زیاد می باشد و تا چند هزار عنوان گردیده است. مهمترین آنها 7 چاکرا می باشد که به چاکراهای اصلی معروف می باشند و در امتداد مغز و نخاع قرار دارند.

      در کنار این هفت چاکرای اصلی و مهم که هریک با عضو های مهم بدن و غدد درون ریز در ارتباط می باشند، 21 چاکرای فرعی نیز وجود دارد که بعضی از آنها مهم و دارای کاربرد فرآوان می باشد از جمله دو چاکرای فرعی واقع در کف دستها که محل اصلی خروج انرژی حیاتی می باشد و دو چاکرای فرعی در کف پاها. توانائی و قدرت های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها ، کرامت نامیده می شود و به معنای قدرت های روحی است در زیر  خصوصیات مراکز چاکراها بطور خلاصه فهرست شده است.    

 

 

مولادهارا   (Moolad hara)

رنگ قرمز

چاکرای قاعده ای

سواد هیستانا ( Swa histana)

رنگ نارنجی

چاکرای لذت سلامتی

مانی پورا   (Manipora)

رنگ زرد

چاکرای قدرت شبکه خورشیدی

آناهاتا   (Anahata)

رنگ سبز

چاکرای قلب نیروی عشق

ویشودهی   (wishu dehi)

رنگ آبی

چاکرای گلو خلاقیّت

آجنا (Ajna)

رنگ بنفش

چاکرای چشم سوم آگاهی

ساهاسارا  (sahasara)

رنگ نیلی

چاکرای تاج قلمرو کیهانی

 

لا ئوکان یا کف دست

یانگ جوان  یا کف پا

·       چاکرا ها در چرخشند در آقایان پاد ساعت گرد در خانم ها ساعت گرد.

·       فعال کردن و پاکسازی چاکراها باید توسط فرکانس استاد به بدن صورت گیرد.

·       شعاع هایی که از بالای سر او وارد می شوند دریافت می کند.

·       نیروی حیاتی وارد بدن می شود چاکراها پاک سازی می شود.

·       همسوئی به وجود می آید.