چاکرای سوم : چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای معده،  مانی پورا (Manipora)
 

این چاكرا مكان عنصر آتش است. و هنگامی كه فعال شود فرد آرامشی را به دست خواهد آورد كه هیچ چیز نخواهد توانست آن را بر هم زند. طیف رنگی مربوط به این چاکرا زرد و زرد طلایی است که نشانه عقل، هوش و ذهنیت است. این چاکرا بالاتر از ناف قرارگرفته است. رنگ زرد تأثیر مثبتی روی کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد. قدرت درمانی براى بیماری مرض قند، یبوست دارد و کنترل کننده چاقی است. سیترین، کهربا،چشم ببر مناسب این چاکرا هستند  

منطقه : در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم
 مانترا : رانگ (Rang) رنگ: زرد وظیفه : ساختار وجودی
غدد مرتبط : پانکراس
عضو وابسته : شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سیستم عصبی خودکار
شکل : نیلوفر ده پر عطر : اسطو خودوس
bergamot
تائیرات : خلق کردن ، رهائی از بیماری ، غلبه بر تنش کشف گنجها، شهامت و جسارت
 جهت حرکت : جلو مسیر ماساژ : زن (جهت عقربه ساعت ) مرد (عکس عقربه ساعت )
 هفت بدن : ستاره ای astral
حرکت یوگا : Asanas کمانی (bow) – کشش پشت نشسته (seated forward bend ) – قایق از پشت (upward boat)  - خط کش از پشت (inclined plane ) – قهرمانی 1 (warrior I) – قهرمانی 2 (warior II) – نیم چرخ (half circle )    تنفس : Pranayama تنفس شکمی – تنفس درخشش جمجه ( کاپالا بهاتی ) – تنفس سگ – تنفس سگ و گربه – اودیانا مودراها ،
 باندها و تمرینات مخصوص : یوگانیدرا – فشار و ماساژ همزمان انگشت دست راست به روی ناف و دست چپ به پشت مقابل ناف