چاکرای پنجم: گلو یا حلق،   ویشودهی (wishu dehi)


file:///E:/Metaphysice/Yoga/P3.jpg

     وقتی فعال شود قدرت درك و هوش و خرد فرد افزوده می شود. و كلامش روشن و فصیح میگردد . و از حال و آینده و گذشته خبردار میگردد و همواره در صلح به سر می برد. روی حلق قرار گرفته است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی است که علامت جاودانگی، اخلاص و الهام است. این رنگ روی بیماریهای گرفتگی گلو و ناراحتی هاى عصبی تأثیرگذار است. سنگهاى مربوط به آن فیروزه، تورمالینآبى، توپاز آبى، یاقوت آبى، اکومارین و... است.

   (وقتی که میمیریم روح ما از این چاکرا بیرون می آید و آزاد می شود و در تونل مرگ قرار می گیرد به خاطر همین است در وقت مرگ احساس خفگی می کنیم در تونل مرگ تمام اعمالی که از کودکی تا آن زمان را انجام دادیم را می بینیم)

منطقه : پائین و پشت مهره گردن ، بین گودی گلو و حنجره

مانترا : هانگ (Hang)

رنگ : آبی کمرنگ

وظیفه : بیان   

غدد مرتبط : تیروئید

عضو وابسته : گردن ، گلو ، فک ، گوش ، صدا ، نای ، ریه ، مری ، بازوها

شکل : نیلوفر شانزده پر

عطر : مریم گلی ، اوکالیپتوس

تاثیرات : خروج کالبد اختری ، رازجوی ، تله پاتی رفع سموم بدن ، غلبه بر گرسنگی و تشنگی

جهت حرکت : جلو

مسیر ماساژ :  زن (جهت عقربه ساعت ) مرد ( عکس عقربه ساعت) 

هفت بدن : روحانی Sprit

حرکات یوگا : Asanas

ماهی (fish)- نیم ایستادن روی شانه (half sholder stand ) گاو آهن (plow)- انبساط سینه ایستاده (standing back bend )   - شتر (camel)

 تنفس : Pranayama  تنفس شانه ای

تنفس شانه ای تنفس روحی (اوجائی) تنفس سگ و گربه

 مودراها ، باندها و تمرینات مخصوص :

کچاری مودرا (قفل زبان و کشیدن زبان به سقف دهان ) جالانداباندا (قفل چانه )

 

seyedali_hoseini40@yahoo.com